• Czcionka:
bawimy, uczymy, kształcimy

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Gramy w Zielone"

CELE PROJEKTU:

 • zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony środowiska
  naturalnego;
 • budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody;
  tworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i
  dokonywania obserwacji zjawisk przyrodniczych występujących w
  różnych porach roku;
 • przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o
  ekosystemach, obiektach i zjawiskach przyrodniczych znajdujących
  się w najbliższym środowisku.
 • poznanie znaczenia zieleni dla zdrowia człowieka,
  kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko
  uświadomienie i upowszechnianie wiedzy o segregacji odpadów,
  wdrożenie do selektywnej zbiórki odpadów przez cały rok
  rozumienie potrzeby pomagania zwierzętom w czasie zimy,
  dokarmianie ptaków
 • rozwijanie zainteresowań dzieci źródłem pochodzenia żywności
  zapoznanie dzieci z podstawowymi zadaniami ochrony zwierząt
  kształtowanie postaw twórczych w kontaktach z przyrodą