• Czcionka:
bawimy, uczymy, kształcimy

Klauzula zgody rozpowszechnianie wizerunku

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym ujawnienie imienia i nazwiska, wieku oraz wizerunku mojego/mojego dziecka ………………….. przez Przedszkole Gminne w Lubiszynie     z Oddziałem w Baczynie w celu związanym z promowaniem działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 ……………………………………                                                                                                     (data, czytelny podpis)

 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

W związku z promowaniem działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie mojego wizerunku / mojego dziecka* przez Przedszkole Gminne w Lubiszynie z Oddziałem w Baczynie w publikacjach na:

☐ stronie internetowej przedszkola,

☐ audycjach telewizyjnych,

☐ audycjach radiowych,

☐ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych,

☐ gazetkach i broszurach, kronice lub kronice okolicznościowej,

☐ gablotach i na tablicach ściennych

☐ portalu społecznościowym facebook

☐ inne …………………….,

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2020, poz. 288 ze zm.). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie. Zgoda jest udzielona nieodpłatnie.

*proszę wybrać właściwe

**proszę dokonać wyboru

……………………………………...

                                              (data, czytelny podpis)

 

 

 

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

 

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Przedszkole Gminne w Lubiszynie z Oddziałem w Baczynie (adres: 66-433 Lubiszyn, ul. Myśliborska 18, e-mail: pgminlub@vp.pl:, nr tel. 95 727 71 43).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ujawnienia (upublicznienia) wizerunku oraz imienia i nazwiska, wieku w związku z promowaniem działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przez Przedszkole Gminne w Lubiszynie z Oddziałem w Baczynie. Dane te będą przetwarzane również w związku z publikowaniem na stronie internetowej przedszkola zdjęć dzieci biorących udział w uroczystościach w przedszkolu, jak również wycieczkach i konkursach, w celu promowania działań dotyczących organizacji uroczystości przedszkolnych, zapewnienia dzieciom warunków rozwoju zainteresowań i uzdolnień oraz kształtowania aktywności społecznej
  i umiejętności spędzania wolnego czasu.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, o którym mowa w pkt. 3, lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z Administratorem, w tym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Gminne w Lubiszynie z Oddziałem w Baczynie (adres: 66-433 Lubiszyn, ul. Myśliborska 18, e-mail: pgminlub@vp.pl:, nr tel. 95 727 71 43).
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z publikowaniem w serwisie społecznościowym Facebook na fanpage’u przedszkola zdjęć dzieci biorących udział w uroczystościach w przedszkolu, jak również wycieczkach i konkursach, w celu promowania działań dotyczących organizacji uroczystości w przedszkolu, zapewnienia dzieciom warunków rozwoju zainteresowań i uzdolnień oraz kształtowania aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą).
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe zostaną usunięte w przypadku cofnięcia zgody oraz wniesienia żądania realizacji prawa do usunięcia danych osobowych.
 • Państwa dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Komisja Europejska w dniu 10 lipca 2023 r. wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do tego państwa trzeciego zapewniony przez tzw. "Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework).
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 3. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 4. prawo żądania usunięcia swoich danych;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 6. prawo do przenoszenia danych;
 7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
  • Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.
  • Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą ujawniane użytkownikom serwisu społecznościowego Facebook (odbiorcom fanpage’a przedszkola), a także dostawcy serwisu społecznościowego Facebook, tj. Meta Platforms, Inc.