• Czcionka:
bawimy, uczymy, kształcimy

Program wychowawczo - profilaktyczno - zdrowotny Przedszkola w Lubiszynie

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZN0-ZDROWOTNY PRZEDSZKOLA W LUBISZYNIE

„W wychowaniu chodzi o to, ażeby
człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem [...],
umiał być bardziej nie tylko z drugim, ale i dla drugiego”

Jan Paweł II

WSTĘP

Idea wiodąca programu

Naczelnym celem wychowania jest ukształtowanie osobowości, która kierując się własną wolą dokonywać będzie wyborów zgodnych z moralnymi zasadami. To przez wychowanie kształtuje się system wartości, normy i cel życia człowieka. Do uniwersalnych ogólnoludzkich wartości zalicza się: sprawiedliwość, wolność, godność, humanizm, solidarność, pokój.

Wychowanie odbywa się na dwa sposoby:

 • Wychowanie naturalne – pod wpływem środowiska, np. w rodzinie
 • Wychowanie instytucjonalne – przez oddziaływanie instytucji wychowujących np. przedszkola

Słowa Roberta Fulghuma „Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się >w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat” – stanowią sens edukacji przedszkolnej, gdyż te umiejętności zdobywa dziecko w przedszkolu.

Przyjmując założenie, iż proces wychowawczy nie odbywa się tylko w przedszkolu, że ma miejsce wszędzie i że każdy ma na niego wpływ, nauczyciele Przedszkola w Lubiszynie w porozumieniu z rodzicami dzieci tego przedszkola przyjęli wspólny plan działania nazwany tutaj programem wychowawczym.

Bezwzględny priorytet w wychowaniu dziecka ma dom rodzinny. To rodzice są najważniejszymi i pierwszymi nauczycielami swojego dziecka, dlatego maja prawo decydować o procesie wychowania również w przedszkolu. A przedszkole ma rodziców wspierać a nie zastępować. Dlatego koncepcja programu wychowawczego – profilaktycznego przedszkola powinna być tworzona po wspólnym ustaleniu przez rodziców i nauczycieli katalogu wartości.

Wartości wiążą się z pewnymi zasadami, normami, które należy przestrzegać. Dla dzieci ważne jest, aby te wymagania były jasne i jednoznaczne. Ważne jest, aby były dostosowane do wieku i etapu rozwoju dziecka. Dzieci w przedszkolu wchodzą w swój pierwszy społeczny świat. Tutaj powinny się nauczyć przestrzegać zasad współżycia w grupie, aby w przyszłości umieć kochać, szanować, pomagać i nie krzywdzić innych.

W społeczności przedszkolnej zaspokaja się potrzebę kontaktu z rówieśnikami, uczy się określonych form zachowań a także przestrzega określonych zasad i reguł współpracy. W trakcie zabawy w określonej grupie osób uczy się panować nad swoimi emocjami, wyrażać i identyfikować własne potrzeby jak i uwzględniać potrzeby innych. Dlatego realizacja zadań skierowanych na kształcenie umiejętności społecznych wymaga zorganizowania określonych sytuacji wychowawczych.

Swoje miejsce w świecie dziecko znajduje dzięki więzi jakie łączą go ze społeczeństwem. Celem naszych wspólnych oddziaływań wychowawczych jest zapewnienie każdemu dziecku:

 • radosnego i szczęśliwego dzieciństwa
 • bezpieczeństwa i poczucia godności własnej
 • poczucia, że jest kochane i szanowane.

CELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

Celem pracy wychowawczej jest osiągnięcie przez dziecko pełni jego osobowego rozwoju, a owa pełnia jest potencjalnie zawarta w jego osobie.

Przedszkole realizuje cele i zadania określone ustawą o systemie oświaty oraz przepisami wydanymi na jej podstawie, w zgodzie z Konwencją o Prawach Dziecka, wspomagając indywidualny, harmonijny rozwój dziecka, zgodnie z jego potrzebami, uwzględniając wiedzę z zakresu nauk pedagogicznych, poprzez:

 • 1) integrowanie treści edukacyjnych,
 • 2) indywidualny tok wyrównywania dysfunkcji,
 • 3) realizację zadań z zakresu wczesnej edukacji,
 • 4) przygotowanie dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego,
 • 5) stwarzanie warunków do rozwoju kreatywności w różnych obszarach działalności dziecka, stwarzanie w przedszkolu przyjaznego dziecku środowiska zapewniającego poczucie przynależności i bezpieczeństwa,
 • 6) stwarzanie warunków do rozwoju osobowości, a także oferowanie świata wartości,
 • 7) diagnozę sprawności, poziomu rozwoju funkcji poznawczych, umiejętności oraz wiedzy,
 • 8) harmonijny rozwój sfery emocjonalnej i intelektualnej,
 • 9) rozwijanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej, zainteresowań i uzdolnień poprzez różnorodne formy działalności,
 • 10) stwarzanie małemu dziecku warunków do odkrywania otaczającego go świata i siebie,
 • 11) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
 • 12) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.

Celem wychowania przedszkolnego, zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, jest:

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA W ZAKRESIE WSPOMAGANIA PROCESÓW WYCHOWAWCZYCH

 • realizacja zadań wychowawczo- dydaktycznych i opiekuńczych w powierzonej grupie dzieci zgodnie z podstawą wychowania przedszkolnego, celami zawartymi w programach przyjętych w przedszkolu do realizacji oraz koncepcji pracy przedszkola,
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych ( diagnoz pedagogicznych), mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, dokumentowanie tych działań,
 • współpraca z nauczycielami, specjalistami w celu ujednolicania działań wychowawczych,
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowania,
 • informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci,
 • stosowanie twórczych i efektywnych metod nauczania i wychowania,
 • przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas zajęć i zabaw
  w przedszkolu, ogrodzie, podczas spacerów, wycieczek,
 • inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktyczno- wychowawczym,
 • planowanie własnego rozwoju zawodowego,
 • systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo
  w różnych formach doskonalenia zawodowego.

OBOWIĄZKI RODZICÓW W ZAKRESIE WSPOMAGANIA PRACY WYCHOWAWCZEJ NAUCZYCIELA

 • systematyczna współpraca z nauczycielami, przekazywanie wszelkich informacji służących pełnemu rozwojowi ich dziecka,
 • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,
 • zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,
 • zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory, pomoce,
 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców (opiekunów) prawnych, którzy zapewnią pełne bezpieczeństwo,
 • wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,
 • okazywanie szacunku nauczycielom i innym osobom troszczącym się o dziecko
  w przedszkolu.

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

Wychowankowie przedszkola mają prawo do:

 • właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym,
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź fizycznej,
 • poszanowania godności osobistej,
 • życzliwego, podmiotowego traktowania,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań,
 • rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,
 • przygotowania umożliwiającego osiągnięcie „gotowości szkolnej”,
 • przygotowania do samodzielnego życia,
 • wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia; akceptowanie ich potrzeb,
 • poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno-kulturowej i technicznej,
 • spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,
 • wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności,
 • pomocy w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja”,
 • zaspokajania poczucia bezpieczeństwa,
 • wprowadzania w kulturę bycia,
 • zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych.

Obowiązkiem dzieci uczęszczających do przedszkola jest:

 • szanowanie odrębności każdego kolegi,
 • przestrzeganie zasad form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej,
 • szanowanie sprzętów i zabawek, jako wspólnej własności,
 • uczestniczenie w pracach porządkowych samoobsługowych, pełnienie dyżurów,
 • przestrzeganie zasad higieny osobistej,
 • przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,
 • kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych,
 • przestrzeganie zasad podporządkowania się kolegom pełniącym dyżury,
 • zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie wycieczek i spacerów,
 • pomaganie słabszym kolegom,
 • przestrzeganie wartości uniwersalnych, takich, jak: dobro, miłość, szacunek i piękno.

ZASADY ZACHOWANIA FUNKCJONUJĄCE W PRZEDSZKOLU

 

Normy współżycia w grupie stawiamy dzieciom w formie umów, zasad, zakazów i nakazów. Reguły zachowań obowiązujące w naszym przedszkolu są jednakowe dla wszystkich dzieci i dotyczą następujących obszarów:

 • zachowania podczas posiłków,
 • zachowania w łazience,
 • zachowania w szatni,
 • zachowania w sali,
 • zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym,
 • zachowania podczas wycieczek i spacerów,
 • zachowania podczas imprez i uroczystości.

Reguły zachowań obowiązujące podczas spożywania posiłków:

 • siedzimy w pozycji lekko pochylonej ku stołowi,
 • jemy w ciszy,
 • sztućcami posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie,
 • odchodząc od stołu, cicho wstajemy i lekko odsuwamy krzesło, wychodzimy, zasuwamy krzesło i mówimy „dziękuję”.

Reguły zachowań w łazience:

 • mycie rąk (przed i po posiłku, po wyjściu z toalety, przed oglądaniem książek)
  • podwijamy rękawy,
  • moczymy ręce, pocieramy namydlone ręce, płuczemy,
  • zakręcamy kran,
  • otrząsamy ręce nad zlewem,
  • wycieramy dłonie w ręczniki papierowe,
  • zawieszamy ręcznik na właściwym wieszaku.
 • pielęgnacja zębów
  • do kubka wlewamy letnią wodę,
  • płuczemy usta,
  • na szczotkę wyciskamy pastę,
  • myjemy zęby,
  • kilkakrotnie płuczemy jamę ustną wodą,
  • wkładamy szczoteczkę do kubka do góry włosiem,
  • kubek ze szczotką ustawiamy w wyznaczonym miejscu.
 • higiena potrzeb fizjologicznych
  • korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo,
  • zawsze po sobie spłukujemy toaletę,
  • myjemy ręce po wyjściu z toalety.

Reguły zachowań w szatni:

 • starannie układamy swoją odzież i buty,
 • pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem,
 • po powrocie, przed wejściem do budynku otrzepujemy buty i je wycieramy o wycieraczkę
 • przy rozbieraniu pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży,
 • starannie składamy odzież i odkładamy na swoją półkę,
 • pamiętamy, aby pomagać kolegom, którzy potrzebują pomocy.

Reguły zachowań w Sali:

 • nie biegamy,
 • dzielimy się wszystkim,
 • mówimy umiarkowanym głosem,
 • gramy uczciwie,
 • nie bijemy innych,
 • sprzątamy po sobie,
 • nie niszczymy zabawek,
 • używamy zwrotów grzecznościowych.

Reguły zachowań podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym:

 • bezpiecznie korzystamy z urządzeń,
 • nie popychamy innych,
 • nie bijemy się,
 • pomagamy młodszym kolegom,
 • nie oddalamy się z terenu ogrodu,
 • słuchamy poleceń nauczyciela.

Reguły zachowań podczas wycieczek i spacerów:

 • idziemy kolejno parami,
 • nie popychamy się,
 • uważnie słuchamy,
 • przestrzegamy zasad ruchu drogowego,
 • nie oddalamy się od grupy i nauczyciela.

Reguły zachowań obowiązujące podczas imprez , uroczystości, spotkań itp.:

 • zajmujemy wyznaczone miejsce,
 • witamy się z gośćmi ,
 • uważnie słuchamy,
 • żegnamy się z gośćmi,
 • wychodzimy w ustalonej kolejności,
 • nie oddalamy się od grupy i wychowawcy;

BEZPIECZEŃSTWO

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek, w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów, przestrzegać wszelkie umowy zawarte z nauczycielką, a w szczególności:

 • Nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycieli;
 • Sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne oraz zgłaszać wszelkie przykre wypadki, uszkodzenia itp.;
 • Dbać o sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;
 • Dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;
 • Przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych.

Na bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu składa się bezpieczeństwo >fizyczne i psychiczne:

 • a) bezpieczeństwo fizyczne

  – polega w szczególności na chronieniu dzieci przed urazami, bólem , utratą życia i zdrowia,

 • b) bezpieczeństwo psychiczne

  – polega w szczególności na właściwym komunikowaniu się z dzieckiem, akceptacji, tolerancji dziecka bez względu na potencjał rozwojowy, status społeczny i pochodzenie.

W przedszkolu wdraża się dzieci do podstawowych zasad bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie;

 • a) przestrzegania norm określonych zachowań w sytuacjach typowych dla funkcjonowania dzieci w przedszkolu (w sali zabaw, łazience, szatni , na placu zabaw, na wycieczce lub spacerze)
 • b) komunikowania się z innymi dziećmi,
 • c) organizowania czasu wolnego,
 • d) znajomości sposobów wzywania pomocy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • e) unikania zagrożeń pochodzących od dorosłych, zwierząt, roślin, oraz wynikających
  ze zjawisk atmosferycznych,
 • f) bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • g) oddalania się od nauczyciela oraz postępowania w przypadku zgubienia się.

Dziecku nie wolno;

 • wychodzić samodzielnie z sali, placu zabaw, budynku lub innego miejsca bez pozwolenia i dozoru osoby dorosłej,
 • łamać ustalonych w przedszkolu zasad zachowania,
 • narażać siebie i innych dzieci na niebezpieczeństwo.

Nauczyciel ma obowiązek wdrażania dzieci do bezpiecznych zachowań, w szczególności:

 • ustalenia wspólnie z dziećmi zasad i norm zachowań obowiązujących w grupie i w przedszkolu
 • wdrażanie dzieci do przestrzegania obowiązujących w grupie i w przedszkolu zasad

zachowania, w szczególności wynikających z podstawy programowej, realizowanego

programu wychowania przedszkolnego i innych programów w zakresie

bezpieczeństwa

 • zapoznania rodziców z obowiązującymi w przedszkolu zasadami zachowania, systemem konsekwencji za nie przestrzeganie zasad oraz nagradzania za postępowanie zgodne z obowiązującymi w grupie i w przedszkolu zasadami.

Nauczyciel ma obowiązek codziennego sprawdzania sprzętu, zabawek, otoczenia przed rozpoczęciem pracy. Ewentualne zagrożenia należy usuwać lub zgłaszać przełożonemu. Nie wolno organizować zabawy, zajęć oraz innych czynności w otoczeniu niebezpiecznym dla dzieci. Nauczyciel ma obowiązek systematycznego sprawdzania stanu liczbowego grupy, w szczególności podczas zajęć organizowanych na placu zabaw lub poza terenem przedszkola. Nauczyciele i pomoc nauczyciela mają obowiązek, w szczególności podczas pobytu dzieci na placu zabaw, przebywać w miejscach największych zagrożeń (huśtawka, zjeżdżalnia, itp.). Nauczyciel ma obowiązek organizowania zajęć w sposób przemyślany,
tak by przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.

W szatni, łazience dzieci podlegają szczególnej kontroli ze strony pracowników przedszkola: nauczyciele lub pomoce nauczyciela zobowiązani są do monitoringu tych pomieszczeń w czasie, kiedy przebywają tam dzieci. Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany zareagować w przypadku zauważenia dziecka pozostającego bez opieki w przedszkolu lub na placu zabaw (w każdym miejscu poza salą). Każdy pracownik przedszkola w trakcie swojej pracy zobowiązany jest do sprawdzenia zabezpieczeń drzwi, okien, bram oraz zabezpieczenia dostępu dzieci do środków chemicznych.

Każde wyjścia nauczyciela z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu wyjść edukacyjnych z podaniem miejsca, celu wyjścia, planowanego czasu pobytu. Organizacja wycieczki przebiega na zasadach określonych w regulaminie wycieczek i spacerów. W razie zaistnienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest zobowiązany do udzielania pomocy oraz przestrzegania procedury postępowania w razie wypadku.

1. KSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW HIGIENICZNYCH

Zadania edukacyjne

Formy realizacji

Oczekiwane efekty

1) Dbanie o higienę osobistą.

 • rozumienie konieczności dbania o czystość osobistą;
 • prawidłowe korzystanie z przyborów do mycia;
 • codzienne zabiegi higieniczne w łazience
 • korzystanie z przyborów toaletowych w celu utrzymania higieny, przegląd i wymiana przyborów na nowe
 • codzienne mycie zębów
 • pogadanki
 • literatura dziecięca
 • zabawy tematyczne,
 • historyjki, teatrzyki, scenki
 • filmy edukacyjne
 • dba, o czystość swojego ciała;
 • wie, że należy często myć ręce w ciągu dnia;
 • potrafi samodzielnie myć zęby po każdym posiłku;
 • wykonuje prawidłowo podstawowe czynności higieniczne
 • rozumie konieczność stosowania własnych przyborów i utrzymuje je w czystości;
2. ZASPOKOJENIE POTRZEBY RUCHU

Zadania edukacyjne

Formy realizacji

Oczekiwane efekty

1. Rozwijanie potrzeby ruchu i aktywności jako źródła zdrowia.

 • wykorzystywanie różnorodnych metod, form i środków do zdobywania doświadczeń twórczych w zakresie ruchu.
 • aktywizowanie dzieci do różnych zabaw związanych z ruchem - indywidualnych, samorzutnych, grupowych, spontanicznych, zorganizowanych
 • rozwijanie sprawności ruchowej i współzawodnictwa poprzez gry i zabawy ruchowe z elementami: równowagi, orientacji, czworakowania, biegu, rzutu, celowania, toczenia, wspinania się, podskoku i skoku, zabaw na powietrzu (w terenie, na śniegu, w wodzie);
 • wykorzystanie ciekawych rekwizytów i przyborów do ćwiczeń gimnastycznych inspirujących dzieci do twórczej aktywności ruchowej
 • organizowanie spacerów, wycieczek, rajdów w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu
 • wyjścia do ogrodu przedszkolnego- zabawy na sprzęcie, zabawy ruchowe zorganizowane i swobodne
 • codzienne przeprowadzanie porannych ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych
 • doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe w specjalnie przygotowanej sali do zajęć gimnastycznych
 • przeprowadzanie zajęć ruchowych przy muzyce (zajęcia rytmiczne)
 • zorganizowanie kącików sportowych
 • udział w zawodach sportowych, spartakiadach, olimpiadach przedszkolaków-Dzień przedszkolaka, Dzień Sportu
 • udział w festynach, imprezach rekreacyjno-sportowych wraz z rodzicami
 • rozumie potrzebę ruchu i aktywności ciała jako bardzo ważnego źródła zdrowia;
 • odczuwa potrzebę uczestniczenia w różnorodnych zabawach
 • umie odczuwać radość z podejmowanego wysiłku ruchowego
 • zna dobrze zasady bezpiecznych zabaw ruchowych
 • potrafi prawidłowo odczytywać sygnały wysyłane przez uczestników zabaw
 • chętnie bierze udział w zabawach z różnymi elementami ruchu
 • potrafi w zabawach wykorzystać różne przybory
 • umie podczas zabaw zrealizować swoje pomysły i prawidłowo wyrazić swoje emocje
 • nabywa wiary we własne możliwości i siły podczas zabaw na powietrzu
 • chętnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych i gimnastycznych
 • potrafi się zdyscyplinować i dobrze zorganizować podczas ćwiczeń
 • wie, jak należy bezpiecznie posługiwać się przyborami gimnastycznymi podczas ćwiczeń
 • prawidłowo reaguje na umowne sygnały dotyczące różnych sposobów zachowań, ustawień w zabawach i ćwiczeniach
 • poznaje zasady pozytywnej rywalizacji;

2. Wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu w zabawach i ćwiczeniach opartych na elementach metod:

 • M. Kniessów
 • R. Labana
 • K. Orffa
 • W. Sherborne
 • P. Dennisona
 • Pedagogiki Zabawy
 • prowadzenie zabaw, ćwiczeń stymulujących rozwój dzieci
 • poznaje podstawowe ćwiczenia poszczególnych metod
 • poznaje możliwości swojego ciała
 • potrafi powiązać ruch z muzyką
 • wie, jak zilustrować treść ruchem
 • wyrabia swobodę i płynność ruchów
 • rozwija obie półkule mózgowe
 • zgodnie i bezpiecznie działa w grupie, z partnerem
 • odczuwa radość i zadowolenie z wykonywania ćwiczeń;
 
3. ZDROWE ODŻYWIANIE

Zadania edukacyjne

Formy realizacji

Oczekiwane efekty

 

1. Promowanie zdrowego odżywiania i właściwych nawyków żywieniowych.

 • rozumienie konieczność racjonalnego żywienia i jego znaczenia dla zdrowia.
 • zachęcanie do spożywania większej ilości owoców i warzyw
 • wzbogacenie jadłospisu o produkty ekologiczne
 • wycieczki do sklepu ze zdrową żywnością, stragany owocowo-warzywne
 • przygotowanie zdrowych potraw
 • stworzenie wspólnie „ piramidy zdrowego żywienia” - plakatu
 • literatura dziecięca
 • codziennie jem owoce i warzywa
 • Kubusiowi przyjaciele natury-realizacja programu
 • sami przygotowujemy zdrowe posiłki
 • rozumie potrzebę prawidłowego żywienia - witaminy, składniki mineralne
 • rozumie szkodliwość spożywania niezdrowych produktów
 • wie, że nadmierna ilość słodyczy szkodzi zdrowiu
 • wie, że należy spożywać jak najwięcej owoców i warzyw dla zdrowia
4. PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI I PRZEMOCY

Zadania edukacyjne

Formy realizacji

Oczekiwane efekty

 

1. Eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy wśród dzieci.

 • łagodzenie zbyt gwałtownych zachowań
 • uczenie sposobów poprawnego komunikowania się oraz zachowania na co dzień
 • kształtowanie właściwego stosunku do pozytywnych i negatywnych emocji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • nabywanie umiejętności i wiedzy o skutkach agresji i przemocy
 • ćwiczenia relaksacyjne i ruchowe kształcące umiejętności panowania nad własnym ciałem, odprężeniem, koncentracją uwagi
 • słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek terapeutycznych
 • gry i zabawy interpersonalne - zabawy rozwijające umiejętność rozpoznawania i nazywania własnych uczuć, własnego nastroju
 • literatura dziecięca, wiersze, historyjki
 • spotkanie z Policjantem-pogadanka o bezpieczeństwie
 • Dzien strażaka-wycieczka do straży pożarnej
 • potrafi opanować gwałtowne reakcje emocjonalne
 • zwraca się do nauczyciela/ osoby dorosłej o pomoc w sytuacjach trudnych
 • rozumie znaczenie poprawnych relacji z dziećmi i dorosłymi
 • potrafi rozpoznać i nazwać swoje uczucia i emocje
 • stara się być przyjazne dla otoczenia, nie powoduje konfliktów
5. KSZTAŁTOWANIE U DZIECI POCZUCIA PRZYNALEŻNOŚCI SPOŁECZNEJ DO RODZINY, GRUPY RÓWIEŚNICZEJ ORAZ POSTAWY PATRIOTYCZNEJ

Zadania edukacyjne

Formy realizacji

Oczekiwane efekty

1. Zawsze razem z rodzicami

 • pielęgnacja tradycji rodzinnych
 • wykorzystanie kompetencji i doświadczenia rodziców na rzecz wspierania rozwoju dziecka
 • organizowanie uroczystości o charakterze rodzinnym i patriotycznym
 • ożywianie zainteresowania historią tradycjami rodziny
 • umacnianie więzi rodzinnych poprzez udział rodziców i dziadków w uroczystościach organizowanych w przedszkolu
 • ustalenie wspólnego frontu w działaniach wychowawczych
 • wypracowanie z rodzicami kontraktu na współpracę, na podstawie wspólnie uznawanych wartości
 • udzielanie konstruktywnej pomocy rodzicom
 • organizowanie spotkań indywidualnych z rodzicami
 • wzmacnia więź emocjonalną z rodziną
 • interesuje się historią i tradycjami swojej rodziny
 • ktywnie uczestniczy w uroczystościach rodzinnych

2.Jestem Polakiem i mieszkam w Polsce

 • darzenie szacunkiem języka ojczystego i tradycji narodowych
 • uświadomienie, że Polska jest jednym z krajów europejskich i należy do Unii Europejskiej
 • przekaz w sposób poetycki: baśnie i legendy
 • spacery i wycieczki
 • oglądanie filmów, albumów, fotografii
 • kąciki regionalne
 • prace z wykorzystaniem mapy
 • uroczystości przedszkolne
 • opowiadanie
 • umie nazwać kraj w którym mieszka
 • wie, że kraj w którym żyje to Polska, i że jest Polakiem
 • rozpoznaje symbole narodowe: godło, barwy, hymn i wie jakie jest ich znaczenie
 • potrafi wskazać Polskę na mapie
 • szanuje kulturę i tradycje narodowe

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Celem programu wychowawczego jest uzyskanie pod koniec procesu wychowania przedszkolnego w poszczególnych obszarach działalności edukacyjnej, w wyniku oddziaływań wychowawczych wszystkich członków społeczności przedszkolnej: sylwetki wychowanka, który charakteryzuje się następującymi umiejętnościami i wiadomościami:

 • zna swoje prawa i obowiązki,
 • jest samodzielne, tolerancyjne,
 • szanuje swoją i cudzą własność,
 • potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych,
 • rozumie i przestrzega zasad zgodnego współżycia w grupie;
 • ma szacunek dla samego siebie i innych,
 • ma poczucie własnej wartości, wiary we własne możliwości i umiejętności,
 • dostrzega i rozumie potrzeby innych,
 • bezinteresownie pomaga innym,
 • potrafi nazwać, wyrażać i kontrolować swoje emocje,
 • wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania,
 • szanuje wolność i zdanie innych,
 • podejmuje próby oceny swojego postępowania,
 • rozumie konieczność ponoszenia konsekwencji swojego postępowania,
 • rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów,
 • umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami,
 • potrafi ponosić konsekwencje swojego postępowania,
 • respektuje polecenia nauczyciela i innych osób dorosłych,
 • zna słowa – klucze dobrej współpracy,
 • potrafi radzić sobie w sytuacjach konfliktowych bez stosowania agresji,
 • potrafi wyciszać się, odprężać, rozładowywać napięcia poprzez poznane techniki i zabawy,
 • dostrzega i szanuje wartości: prawdę, dobro, piękno, uczciwość, sprawiedliwość, życzliwość, szacunek, tolerancję, odpowiedzialność,
 • potrafi cieszyć się z własnych sukcesów,
 • jest zainteresowane otaczającym światem,
 • wie co sprzyja i zagraża jemu samemu i kolegom,
 • zna zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach, wie gdzie szukać pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia,
 • zna i kultywuje tradycje rodzinne, lokalne, regionalne i narodowe,
 • rozumie zasady mądrego i odpowiedzialnego współżycia człowieka ze światem przyrody, zna wstępne wiadomości na temat pierwszej pomocy przed medycznej.