• Czcionka:
bawimy, uczymy, kształcimy

Statut Przedszkola w Lubiszynie

Statut Przedszkola w Lubiszynie

Zał. Nr 1 do Uchwały nr 8/2020/2021

Rady Pedagogicznej Przedszkola w Lubiszynie

z dnia 24.11.2020.

W sprawie: przyjęcia statutu przedszkola

Zgodnie z: art. 80 ust. 2 pkt.1, w związku z art. 82 ustawy z 14 grudnia 2016- Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.)  oraz w związku z art. 322 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające Ustawę - Prawo Oświatowe

 Rada Pedagogiczna

uchwala

STATUT PRZEDSZKOLA W LUBISZYNIE

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 694).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U z 2017 r. poz.356).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U z 2017 r., poz.1147).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).

 

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

 • 1
 1. 1. Przedszkole w Lubiszynie zwane dalej „Przedszkolem” jest przedszkolem publicznym, działającym na podstawie:

            1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

   2) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

   3) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r . Karta Nauczyciela;

   4) niniejszego statutu. 

 1. Siedzibą przedszkola jest budynek położony w Lubiszynie  przy ulicy Myśliborskiej 18
 2. Organem prowadzącym jest Gmina Lubiszyn, Urząd Gminy Lubiszyn ul. Plac Jedności Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn
 3. Przedszkole posiada oddziały zamiejscowe, które znajdują się w miejscowości Baczyna ul. Gorzowska 64, 66-432 Baczyna
 4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.
 5. Pełna nazwa używana przez przedszkole brzmi jak następuje:

       Przedszkole w Lubiszynie

       Myśliborska 18

       66-433 Lubiszyn

 1. Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu.
 2. Na pieczęciach przedszkole używa nazwy o następującej treści:

      PRZEDSZKOLE w Lubiszynie

      Myśliborska 18

      66-433 Lubiszyn

 • 2

Ilekroć w dalszej treści statutu użyte zostanie określenie:

 1. przedszkole  – należy przez to rozumieć Przedszkole w Lubiszynie oraz oddziały zamiejscowe w Baczynie
 2. nauczyciel – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego przedszkola;
 3. rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 4. dzieci  – należy przez to rozumieć również wychowanków przedszkola,
 5. podstawa programowa wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane
  w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien  posiadać wychowanek  po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego     uwzględnione w programach wychowania przedszkolnego, a także warunki i sposób realizacji  podstawy programowej;
 6. program wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
 7. dyrektor przedszkola – należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola w Lubiszynie
 8. organ sprawujący nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Lubuski Kurator Oświaty
 9. organ prowadzący – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Lubiszyn

 

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

 • 3

Celem wychowania przedszkolnego jest zorganizowane wsparcie wielostronnego rozwoju dziecka, realizowane w procesie opieki, wychowania i nauczania, które umożliwia dziecku odkrywanie gromadzonych doświadczeniach na drodze wartości jakimi są  prawda, dobro i piękno. 

 1. Przedszkole zapewnia w szczególności:

1)      bezpłatne  nauczanie i wychowanie w zakresie   podstawy programowej w oparciu
o program wychowania przedszkolnego;

2)      rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3)      zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4)      opiekę, wychowanie i nauczanie odpowiednio do wieku i potrzeb dziecka oraz możliwości przedszkola, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny;

5)      wspomaganie  rodziny w jej wychowawczej roli;

6)      kształcenie  uniwersalnych  zasad etycznych  i odpowiedzialności  za swoje czyny.

 1. Przedszkole w działaniach wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych kieruje się dobrem   troską  o zdrowie powierzonych opiece dzieci, respektując zasady nauk pedagogicznych:

1)      zapewnia dziecku pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z możliwościami i potrzebami psychofizycznymi z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka;

2)        organizuje zajęcia dodatkowe, uwzględniając w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci;

3)   kształtuje umiejętności współżycia i współdziałania w niejednorodnym zespole oraz  poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka;

4)   udziela  pomocy psychologiczno–pedagogicznej  

5)   konsekwentne przestrzeganie praw dziecka oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach;

6)   organizuje bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki, a w sytuacjach kryzysowych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich obowiązków służbowych, w pierwszej kolejności zapewniają bezpieczeństwo dzieciom;

7)   umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez wpajanie i rozwijanie zasad.

 • 4
 1. Przedszkole zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego realizuje określone zadania:

1)     organizuje warunki sprzyjające nabywaniu doświadczeń w fizycznym,  emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju dziecka;

2)      wspomaga dziecko w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

3)      umożliwia dziecku swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

4)      umożliwia budowanie systemu wartości, zapewniając wychowywanie, dzięki któremu dziecko orientuje się co jest dobre,  a co złe;

5)      kształtuje odporność emocjonalną dziecka konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;

6)      wspiera aktywność dziecka podnosząc poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

7)    rozwija umiejętności społeczne dziecka, które są niezbędne w poprawnych relacjach z innymi dziećmi i dorosłymi;

8)    stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

9)    zapewnia prawidłową organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń oraz udziela pomocy dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

10)    buduje dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwija umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

11)    wprowadza dziecko w świat wartości estetycznych i rozwija umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

12)    kształtuje u dziecka poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotyczne;

13)    zapewnia dziecku lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

14)  wzmacnia poczucie wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzebę tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

15)  rozwija nawyki i zachowania prowadzące do samodzielności w zakresie dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

16)  wykorzystuje naturalne sytuacje do nauczenia dzieci rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, uwzględniając treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

17)   buduje wrażliwość dziecka, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki, w tym wrażliwość estetyczną;

18)  umożliwia poznanie i budowanie systemu wartości, oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

19)  tworzy warunki umożliwiające bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, a także prezentowania wytworów swojej pracy;

20)  współdziała z rodzicami, z różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości;

21)  tworzy warunki umożliwiające rozwój tożsamości dziecka; 

22)   umożliwia poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby;  

23)  rozwija umiejętności społeczne które są niezbędne w poprawnych relacjach
z dziećmi i dorosłymi w tym osoby starsze;

24)   za zgodą rodziców realizuje treści wychowawcze, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 

25)  rozwija mechanizmy uczenia się, prowadzące do osiągnięcia przez dziecko poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;   

26)  kształtuje czynności intelektualne oraz odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek potrzebnych w codziennych sytuacjach
i w dalszej edukacji;

27)  wspomaga dziecko w rozwijaniu uzdolnień i budowaniu zainteresowania językiem obcym nowożytnym oraz chęcią poznawania innych kultur.

 

 1. Cele wychowania przedszkolnego przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1)      kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłym i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;

2)      kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

3)      wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

4)      wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

5)      wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej;

6)      wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

7)      wychowanie przez sztukę – muzyka, śpiew, taniec, plastyka;

8)      wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

9)      pomaganie dzieciom w rozumieniu zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

10)  wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

11)  wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacja matematyczną;

12)  kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

13)  wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

 • 5
 1. Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego.
 2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej i zawiera:

                                                       1)      szczegółowe cele edukacyjne;

                                                       2)      opis zakładanych efektów;

                                                       3)      materiał edukacyjny do realizacji celów;

                                                      4)    wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu  

 1. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści ustalony w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród gotowych programów opracowanych przez wydawnictwa lub może:

1)     zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

2)      zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);

3)      zmodyfikować program opracowany przez innego autora.

 1. Nauczyciel lub zespół nauczycieli występuje z wnioskiem o dopuszczenie do użytku programu wychowania przedszkolnego do dyrektora przedszkola.
 2. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.
 3. Dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku, przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy wychowania przedszkolnego, które tworzą przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego.
 4. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego zapisów całej podstawy programowej.
 5. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalone są w koncepcji pracy przedszkola, w rocznym programie pracy oraz w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkola.
 6. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym diagnozę dojrzałości szkolnej. Diagnozę (informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej) wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Diagnozę dojrzałości szkolnej opracowują nauczyciele na podstawie prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
 • 6
 1. Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnosząc  jakość pracy i rozwój organizacyjny przedszkola.
 2. Podstawową formą działalności przedszkola są w szczególności:

1) zajęcia kierowane i niekierowane w czasie obowiązkowych zajęć z całą grupą;

2) zabawa, w tym zabawa w przedszkolu i na świeżym powietrzu;

3) spontaniczna działalność dzieci;

4) proste prace porządkowe;

5) czynności samoobsługowe;

6) wycieczki i uroczystości w przedszkolu;

7) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;

8) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i specjalistyczne organizowane dla dzieci z orzeczeniami poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

 1. 3. Aranżacja wnętrza każdego oddziału wspiera proces realizacji celów i zadań przedszkola.
 2. W każdym oddziale funkcjonują zorganizowane stałe i czasowe kąciki zainteresowań. Stałe kąciki zainteresowań to m.in: kącik czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy.
 3. Kąciki zainteresowań czasowe łączą się z omawianą tematyką, aktualnymi świętami lub ze specyfiką przedszkola, np. ekologią, tradycją regionu, problematyką zdrowia.
 4. Codziennym elementem pracy z dzieckiem w każdym oddziale jest organizacja zajęć na świeżym powietrzu.
 5. 7. W przedszkolu zgodnie z wolą rodziców w ramach planu zajęć przedszkolnych, organizuje się zajęcia z religii w grupie dzieci 6-letnich.

1) dzieciom nie uczęszczającym na zajęcia religii organizuje się opiekę pedagogiczną;

2) nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościelne

4) nauczyciel religii odnotowuje odbyte zajęcia w dzienniku zajęć grupy;

5) nauka religii odbywa się dwa razy w tygodniu w wymiarze ustalonym w arkuszu organizacyjnym

 

 

 • 7

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 1. Przedszkole udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc udzielana jest wychowankom przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana wychowankowi polega na rozpoznawaniu
  i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności z:

1) niepełnosprawności;

2) niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem;

3) szczególnych uzdolnień;

4) specyficznych trudności w uczeniu się;

5) zaburzeń komunikacji językowej;

6) choroby przewlekłej;

7) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

8) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi;

9) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy dla wychowanków.
 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne
  i nieodpłatne.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
 1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają wychowankowi nauczyciele w trakcie bieżącej pracy prowadząc z nim zajęcia oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  w szczególności psycholodzy i logopedzi, we współpracy z:

1) rodzicami wychowanka;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

5) organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest wychowankom przedszkola w formie:

1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym;

3) zajęć rozwijających uzdolnienia.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest rodzicom wychowanków i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci wykazujących trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 3. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.
 4. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
 5. Nauczyciele prowadzą w przedszkolu działania pedagogiczne mające na celu:

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;

2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia związanego z ich rozwijaniem.

 1. Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
 • 8
 1. Przedszkole obejmuje kształceniem specjalnym dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
 2. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje odpowiednio program wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 • 9
 1. Przedszkole zgodnie z programem promocji zdrowia realizuje określone zadania z zakresu:
 2. Zdrowego odżywiania:

1)      korzystanie z literatury tematycznej, analizę piramidy zdrowia,

2)      realizację programów m.in. „Kubusiowi przyjaciele natury” oraz „Mamo, tato wolę wodę”

3)      codzienne spożywanie przez wychowanków przedszkola owoców i warzyw,

4)      prowadzenie zajęć polegających na wspólnym przygotowywaniu zdrowych posiłków.

 

 1. Aktywności fizycznej:

1)      zamieszczanie w kącikach informacyjnych dla rodziców artykułów ukazujących różne formy aktywności ruchowej na właściwy rozwój dziecka,

2)      zorganizowanie zabaw i konkursów dla dzieci z okazji Dnia Przedszkolaka,

3)      zabawy i ćwiczenia ruchowe z wykorzystaniem elementów metod R. Labana, K. Orffa, W. Sherborne,

4)      zorganizowanie Dnia Sportu,

   5)      codzienne ćwiczenia gimnastyczne

   6)      wycieczki i spacery, systematyczne zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, jazdę na rowerach i hulajnogach.

 1. Bezpieczeństwa:

1)      cykle zajęć dotyczących bezpieczeństwa podczas zabaw, bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznym, znajomość numerów alarmowych,

2)      zorganizowanie spotkania z policjantem (bezpieczeństwo w kontaktach z nieznajomymi, w ruchu drogowym itp.)

3)      uwrażliwienie na dbanie o otaczające środowisko (Światowy Dzień Ziemi, segregacja śmieci),

4)      Dzień strażaka – wycieczka do straży pożarnej,

5)      kształtowanie umiejętności bezpiecznego użytkowania urządzeń technicznych,

6)      bezpieczeństwo w kontaktach ze zwierzętami,

7)      dbałość o zdrowie psychiczne (cykle wychowawcze – rozmowa z dziećmi o emocjach i uczuciach, bajki terapeutyczne, tematy poświęcone agresji, przemocy, rozpoznanie emocji, profilaktyka agresji i przemocy).

 

 5..Higieny osobistej i otoczenia:

1)      Literaturę dziecięcą dotyczącą nawyków higienicznych,

2)      Codzienne czynności higieniczne i samoobsługowe przed i po posiłku

3)      Spotkanie z dentystą.

 

 1. Rodzice w programie Przedszkole Promujące Zdrowie:

1)      aktywny udział rodziców w życiu przedszkola (imprezy, uroczystości, zebrania),

2)      kultywowanie obchodzenia zdrowych urodzin.

 

 • 10

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
 2. Za bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu odpowiedzialni są dyrektor przedszkola, nauczyciele i wszyscy pozostali pracownicy przedszkola.
 3. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo i stałą opiekę w trakcie zajęć prowadzonych na terenie placówki i poza nią poprzez:

1)      realizację zadań przez nauczycieli zapisanych w niniejszym statucie;

2)      przestrzeganie liczebności dzieci w oddziale;

3)      zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów w czasie imprez, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola;

4)      współpracę z poradnią psychologiczno–pedagogiczną;

5)      organizację cyklicznych szkoleń pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

6)      wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję udzielania tej pomocy;

7)      spełnianie odpowiednich wymogów w zakresie oświetlenia, wentylacji i ogrzewania pomieszczeń przedszkola, w których przebywają dzieci;

8)      dostosowanie mebli i zabawek ogrodowych do wzrostu i potrzeb rozwojowych dzieci; instalowanie tylko urządzeń posiadających certyfikaty;

9)      ogrodzenie terenu przedszkola;

10)  zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchennych i pomieszczeń gospodarczych;

11)  zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień.

 1. W swoich działaniach przedszkole stosuje obowiązujące przepisy bhp
  i przeciwpożarowe,  w szczególności poprzez:

1)      dokonywanie kontroli obiektu przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu;

2)      oznakowanie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

3)      umieszczenie w widocznym miejscu planów ewakuacji przedszkola;

4)      umieszczenie w widocznym miejscu spisu telefonów alarmowych.

 1. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym dziecka.

 

 • 11

Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu

 1. Przedszkole zapewnia stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć organizowanych poza jej terenem.
 2. Nauczyciel jest świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dziecka, jaka na nim spoczywa. Zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieciom jest podstawowym obowiązkiem nauczyciela. W przypadku konieczności chwilowego oddalenia się dzieci będących pod opieką, nauczyciel musi zapewnić dozór innej osoby na czas swojej nieobecności. Nie wolno zostawiać dzieci bez opieki.
 3. Uchybianie obowiązkom nauczyciela w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom grozi odpowiedzialnością karną bądź dyscyplinarną.
 4. Na bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu składa się bezpieczeństwo: fizyczne i psychiczne. Bezpieczeństwo fizyczne polega na chronieniu dzieci przed urazami, bólem fizycznym, utratą życia i zdrowia. Bezpieczeństwo psychiczne polega na właściwym komunikowaniu się dziecka, akceptacji, tolerancji dziecka bez względu na posiadany potencjał rozwojowy, status społeczny i pochodzenie.
 5. W przedszkolu wdraża się dzieci do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie:

1)      Wdrażanie dzieci do przestrzegania norm określonych zachowań, w sytuacjach typowych dla funkcjonowania dzieci w przedszkolu ( w sali zabaw, w łazience, na placu zabaw)

2)      Właściwego komunikowania się dzieci.

3)      Właściwego organizowania czasu wolnego dzieciom.

4)      Znajomości sposobów wzywania pomocy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

5)       Unikanie zagrożeń pochodzących od dorosłych, zwierząt, roślin oraz wynikających ze zjawisk atmosferycznych.

6)      Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

7)      Oddalania się od  nauczyciela oraz postępowania w przypadku zgubienia się

8)      Obchodzenia się ze środkami chemicznymi, lekami, kosmetykami.

 1. Dziecku nie wolno:
 2. a) Wychodzić samodzielnie z sali, z placu zabaw, z budynku, innego miejsca bez pozwolenia osoby dorosłej
 3. b) Łamać ustalonych w przedszkolu zasad zachowań
 4. c) Narażać siebie i inne dzieci na niebezpieczeństwo.
 5. Nauczyciel ma obowiązek wdrażania dzieci  do bezpiecznych zachowań, w szczególności:
 6. a) Ustalenie wspólnie zasad i norm zachowania obowiązujących w grupie w przedszkolu,
 7. b) Wdrażanie dzieci od przestrzegania obowiązujących w grupie i w przedszkolu zasad zachowania, wynikających z podstawy programowej, realizowanego programu wychowawczego przedszkola i programu profilaktyki,
 8. c) Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w przedszkolu zasadami zachowania, systemem stosowanych konsekwencji za nieprzestrzeganie zasad oraz nagradzania za postępowanie zgodne z zasadami obowiązującymi w grupie w przedszkolu.
 9. Nauczyciel ma obowiązek codziennego sprawdzania stanu sprzętu, zabawek, otoczenia przed rozpoczęciem pracy. Ewentualne zagrożenia usuwa lub zgłasza przełożonemu. Nie wolno organizować zabaw, zajęć  oraz innych czynności w otoczeniu niebezpiecznym dla dzieci.
 10. Nauczyciel ma obowiązek systematycznego sprawdzania liczbowego grupy, w szczególności podczas zajęć organizowanych na placu zabaw.
 11. Nauczyciel i opiekunowie mają obowiązek , w szczególności podczas pobytu dzieci na placu zabaw przebywać w miejscu największego zagrożenia ( huśtawka, wieża…)
 12. Podczas zajęć organizowanych w salach zabaw lub innych pomieszczeniach w przedszkolu uwaga nauczyciela powinna być skierowana na dziecku..
 13. Nauczyciel ma obowiązek organizowania zajęć w sposób przemyślany, tak aby przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
 14. Dzieci przemieszczają się parami np. na rytmikę, do szatni, na wycieczki piesze. W szatni, ubikacji oraz w łazience dzieci podlegają szczególnej kontroli ze strony pracowników przedszkola. Nauczyciel lub osoby pomagające nauczycielowi zobowiązani są do monitorowania tych pomieszczeń.
 15. Każdy pracownik jest zobowiązany zareagować w przypadku zauważenia dziecka pozostającego bez opieki w przedszkolu lub na placu zabaw.
 16. Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany do sprawdzania zabezpieczeń drzwi, okien, bram w trakcie swojej pracy oraz zabezpieczenia dostępu do środków chemicznych.
 17. Każde wyjście nauczyciela  z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu wyjść z podaniem miejsca, celu wyjścia, planowanego pobytu.
 18. Organizacja wycieczek przebiega na zasadach określonych w regulaminie wycieczek.
 19. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest zobowiązany do udzielania pomocy oraz przestrzegania procedury postępowania w razie wypadku.
 20. Rodzice mają obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci według zasad określonych w procedurze przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
 21. Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego, czystego, ubranego w odzież adekwatną do pogody.
 22. Rodzice przed oddaniem dziecka do grupy powinno kontrolować, czy dziecko nie posiada przedmiotów zagrażających jego bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu rówieśników.
 23. Nauczyciele nie mają uprawnień do podawania dzieciom leków. W przypadku gdy dziecko wymaga codziennej pomocy medycznej na terenie przedszkola, decyzję podejmuje dyrektor, który ustala zasady tej pomocy z rodzicami lub określoną inną formą spełniania obowiązku przedszkolnego. ( np. nauczanie indywidualne dziecka spełniającego obowiązek przedszkolny- jeśli posiada stosowne orzeczenie)
 24. 23. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do powiadomienia o tym nauczyciela lub dyrektora placówki.

 

Rozdział III

Zasady współpracy z rodzicami

 • 12

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci  z przedszkola

 1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach  6.30-8.10 a odbierane do godz. 16.00 w zależności od zadeklarowanej godziny. Rodzice obowiązani są zgłaszać ewentualne spóźnienia telefonicznie lub osobiście poprzedniego dnia nauczycielce w grupie.
 2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je
  w szatni i osobiście przekazać nauczycielowi grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielowi dyżurującemu. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami sali itp.
 3. Do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 4. Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby dorosłe gwarantujące pełne bezpieczeństwo. Dopuszcza się możliwość odebrania dziecka przez inną osobę niż wymieniona w upoważnieniu, jednak wyłącznie po uprzednim pisemnym zgłoszeniu takiej informacji przez rodziców dziecka do dyrektora lub nauczyciela oddziału.
 5. Pisemne upoważnienie do odbioru dziecka powinno zawierać imiona i nazwiska rodziców, numery telefonów oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej, nr dowodu osobistego z  numerem  telefonu oraz deklarację zgody na udostępnienie danych osobowych. 
 6. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości i na żądanie nauczycielki okazać go. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami wychowanka.
 7. Dziecko może być wydane tylko takiemu rodzicowi (bądź upoważnionej przez niego osobie który posiada psychofizyczną zdolność do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i należytej opieki. W przypadku braku takiej zdolności dziecko nie zostaje wydane. 
 8. O każdym przypadku odmowy wydania dziecka niezwłocznie informowany jest dyrektor przedszkola. Przedszkole podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
 9. W przypadku powtarzających się sytuacji opisanych w pkt. 8 podjęte zostaną następujące działania:

1)    rozmowa wyjaśniająca dyrektora przedszkola z rodzicami dziecka;

2)    wystosowanie listu do rodziców dziecka;

3)    wystąpienie dyrektora z wnioskiem do Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka przedszkola.

 1. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
 2. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców i osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora przedszkola i najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka w celu ustalenia miejsca ich pobytu.
 3. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców będzie respektowane wyłącznie wówczas, gdy zakaz odbioru dziecka z przedszkola przez jednego rodzica będzie wynikał z treści przedłożonego dyrektorowi przedszkola orzeczenia Sądu.
 4. Na czas zajęć w budynku przedszkola drzwi wejściowe do przedszkola pozostają zamknięte, by uniemożliwić wejście osób niepożądanych. W celu zabezpieczenia obiektu przedszkolnego i zapewnienia bezpieczeństwa przebywających w nim wychowanków drzwi wejściowe otwierane są po uprzednim upewnieniu się, kto i w jakim celu chce wejść do przedszkola.
 5. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować przedszkole o kłopotach zdrowotnych dziecka, w tym o alergiach, zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 6. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi medyczne z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.
 7. Niedopuszczalne jest wyposażanie dzieci przyprowadzanych do przedszkola w jakiekolwiek leki i zatajanie tego faktu przed nauczycielką.
 8. Nauczyciel danego oddziału ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców o zaobserwowanych, niepokojących sygnałach dotyczących stanu zdrowia dziecka.
 9. Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku otrzymania zawiadomienia o jego chorobie.

 

 

 • 13
 1. Przedszkole ściśle współpracuje z domem rodzinnym wychowanków, uwzględniając przede wszystkim zasadniczą rolę rodziny w zaspokajaniu podstawowych potrzeb dziecka, takich jak potrzeba miłości, przynależności, akceptacji, bezpieczeństwa, kontaktu emocjonalnego, aktywności i samodzielności.
 2. Przedszkole podejmuje wspólne działania z rodzicami wychowanków w celu wspólnego uzgadniania kierunku i zakresu działań realizowanego  procesu wychowawczego.  
 3. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycielek poświęconych wymianie informacji i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od nauczyciela prowadzącego oddział oraz  rodziców. Zebrania oddziałów są protokołowane.
 4. Przedszkole współpracuje z rodzicami poprzez:

1) organizację ogólnych zebrań z rodzicami prowadzonych  przez dyrektora przedszkola, które dotyczą  spraw organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych przedszkola;

2) organizację zebrań poszczególnych oddziałów , które pozwalają ukierunkować i ujednolicić wspólne działania w zakresie wychowania i edukacji przedszkolnej dzieci w danym oddziale oraz służą wymianie informacji na temat dziecka, jego rozwoju i predyspozycji;

3) prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców, rozmów indywidualnych
z dyrektorem przedszkola, nauczycielami, specjalistami w zależności od potrzeb w trakcie, których rodzice mogą uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić
z nauczycielem sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego
i psychologicznego;

4) organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych, Dzień Babci i Dziadka, Mamy i Taty, Jasełka, Dzień Dziecka

5) informacje umieszczane na stronie internetowej przedszkola;

6) pogadanki i zajęcia warsztatowe podnoszące wiedzę pedagogiczną;

7) tablice informacyjne, wystawy prac dzieci;

8) organizację zajęć otwartych, podczas których rodzice w bezpośredni i aktywny sposób poznają realizowane w przedszkolu zadania i stosowane metody pracy oraz mają okazję obserwować własne dziecko,

 1. Po zakończeniu rekrutacji dzieci na następny rok szkolny, przedszkole organizuje cykl spotkań adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych i ich rodziców w celu:

1) obniżenia poczucia lęku u dzieci i rodziców związanych z przebywaniem poza domem;

2) umożliwienia obserwacji  stosowanych w przedszkolu metod wychowawczych;

3) obserwowania dzieci w kontaktach grupowych;

4) oglądu bazy lokalowej i wyposażenia sal zajęć dzieci.

 1. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzice dziecka przekazują dyrektorowi przedszkola informacje uznane za istotne dotyczące stanu zdrowia i rozwoju psychofizycznego dziecka.
 2. Rodzic ma prawo zwrócenia się do dyrektora przedszkola z wnioskiem o:

1)   objęcie dziecka nauką religii;

2)   objęcie dziecka domowym nauczaniem.

 1. Nauczyciele oddziału na początku każdego roku szkolnego przekazują rodzicom kalendarz roku szkolnego.
 2. Nauczyciele oddziału mogą zwołać nadzwyczajne zebrania rodziców z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej. O każdym nadzwyczajnym zebraniu wychowawca oddziału ma obowiązek poinformowania dyrektora przedszkola.

Rozdział IV

Organy Przedszkola

 • 14
 1. Organami przedszkola są:

1) dyrektor przedszkola;

2) rada pedagogiczna;

3) rada rodziców.

 1. Głównym celem działania organów przedszkola  jest współdziałanie ze sobą,  w kierunku poszukiwania nowych form i metod pracy przedszkola, realizacji celów i zadań przedszkola, stała wymiana informacji o podejmowanych i planowanych decyzjach, oraz pozyskiwanie środków finansowych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie przedszkola.

 

 • 15
 1. 1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje ją na zewnątrz, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.
 2. Do obowiązków i kompetencji dyrektora przedszkola należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną, a w szczególności:

 1. a) kształtowanie twórczej atmosfery pracy, tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu jej jakości,
 2. b) koordynowanie opieki i wychowania dzieci poprzez i tworzenie optymalnych warunków ich rozwoju,
 3. c) sprawowanie funkcji przewodniczącego rady pedagogicznej i realizowanie jej uchwał zgodnie z regulaminem,
 4. d) dbanie o autorytet członków rady pedagogicznej, ochrona praw i godności nauczyciela,
 5. e) sprawowanie nadzoru pedagogicznego według zasad określonych odrębnymi przepisami, w tym opracowanie planu nadzoru pedagogicznego i przedstawianie go członkom rady pedagogicznej,
 6. f) ustalanie wspólnie z radą pedagogiczną ramowego rozkładu dnia zgodnie z założeniami podstawy programowej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,
 7. g) przekazywanie radzie pedagogicznej na koniec roku szkolnego wniosków i uwag ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz  propozycji  sposobu  wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy przedszkola,
 8. h) opracowywanie wspólnie z radą pedagogiczną programu pracy placówki na dany rok szkolny,
 9. i) opracowywanie w porozumieniu z radą pedagogiczną planu doskonalenia nauczycieli,
 10. j) wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez organizację szkoleń, narad, konferencji oraz współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli,
 11. k) inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych,
 12. l) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach określonych
  w statucie przedszkola i decydowanie o jej zakończeniu,
 13. m) koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
 14. n) współpraca z radą rodziców, organem prowadzącym oraz organem nadzoru pedagogicznego;

2) organizowanie działalności przedszkola, a w szczególności:

 1. a) opracowywanie arkusza organizacji przedszkola; 
 2. b) opracowanie projektu planu finansowego przedszkola; 
 3. c) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie;
 4. d) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola;
 5. e) przydzielanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego i dodatkowo płatnych;
 6. f) tworzenie warunków do jak najlepszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu dziecka w budynku w ogrodzie przedszkolnym, oraz podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola, właściwego wyposażenia
  w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
 7. g) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i p. poż.;
 8. h)  dokonywanie przeglądów technicznych budynku, ich stanu technicznego,  urządzeń na placu zabaw, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 9. i) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 10. j) powoływanie komisji inwentaryzacyjnej w celu dokonywania spisu z natury majątku przedszkolnego;

3) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych, a w szczególności:

 1. a) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników zgodnie z odrębnymi przepisami prawa;
 2. b) powierzanie pełnienia funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych;
 3. c) ustalanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy;
 4. d) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny;
 5. e) przyznawanie dodatku motywacyjnego nauczycielom zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący;
 6. f) wykonywanie czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
 7. g) opracowywanie regulaminu pracy oraz innych regulaminów o charakterze wewnętrznym;
 8. h) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;
 9. i) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola;
 10. j) wykonywanie innych zadań związanych z pracą nauczycieli i pracowników obsługi
  i administracji.
 11. Dyrektor przedszkola współpracuje z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego w zakresie określonym ustawami.

 

 • 16

Rada pedagogiczna

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących wychowania, kształcenia i opieki.

  W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor przedszkola oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

 1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 2. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć i w miarę potrzeb, oraz na wniosek przewodniczącego lub 1/3 członków rady pedagogicznej, organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego. Zebrania są protokołowane.
 3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo-wychowawcza.
 4. Rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 liczby jej członków.
 5. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:

1)         zatwierdzanie planów pracy;

2)        podejmowanie uchwał w sprawie innowacji;

3)        podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;

4)         ustalanie organizacji wewnętrznego doskonalenia zawodowego nauczycieli;  

5)        podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków w trakcie roku szkolnego;

6)     ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia;

2)        projekt planu finansowego przedszkola;

3)    wnioski dyrektora przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień;

4)          propozycje dyrektora przedszkola w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;

5)                 programy wychowania przedszkolnego mające być dopuszczone do użytku.

 1. Rada pedagogiczna w ramach swoich kompetencji podejmuje następujące działania:

1)   przygotowuje projekt   statutu i zmian do statutu;

2)        uchwala regulamin swojego działania, który musi być zgodny ze statutem przedszkola;

3)        może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu;

4)        uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;

5)        wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola;

6)        wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

7)        zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli.

 1. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 2. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych.

 

 • 17

Rada rodziców

 1. Rada rodziców jest organem społecznie działającym na rzecz przedszkola, wspierającym jego działalność statutową, stanowiącym reprezentację rodziców wszystkich wychowanków. Decyzje rady rodziców są jawne.
 2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach prze zebranie rodziców wychowanków danego oddziału.
 3. W wyborach, o których mowa w ust. 2 jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic.
 4. Rada rodziców uchwala regulamin swojego działania, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i który określa w szczególności:  

1)    tryb wyborów rodziców do rady, o którym mowa w ust. 2;

2)    wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

3)    zasady wydatkowania funduszy rady.

 1. Rada rodziców współdziała z pozostałymi organami przedszkola.
 2. Rada rodziców może występować do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we  wszystkich spraw przedszkola.  
 3. Rada rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola oraz program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola.
 4. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady ustalania, zbierania i wydatkowania tych funduszy określa regulamin rady rodziców.

 

 

 

 • 18

Zasady współdziałania organów przedszkola

oraz  sposób rozwiązywania sporów pomiędzy nimi

1.Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenie poziomu jakości pracy przedszkola.

 1. Organy przedszkola planują swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone do końca września i przekazane do wiadomości pozostałym organom.
 2. Organy przedszkola zobowiązane są współdziałania ze wszystkimi organami przedszkola w celu wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.
 3. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz podnoszenie poziomu jakości pracy przedszkola.
 4. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 5. Przedszkolne organy mogą zapraszać na planowane lub doraźne swoje zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
 6. Uchwały organów przedszkola prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.
 7. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację tzn. radę rodziców w formie pisemnej lub radzie pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.
 8. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
 9. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
  w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 10. Wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzygane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej.
 • 19
 1. W przypadku sporu między radą pedagogiczną i radą rodziców:

1) do dyrektora przedszkola należy prowadzenie mediacji w sprawie spornej
i podejmowanie ostatecznych decyzji;

2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor przedszkola jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

3) dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor przedszkola informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

 1. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor przedszkola, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, a dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 2. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 3. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
 4. Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu prowadzącego.

 

Rozdział V

Organizacja pracy przedszkola

 • 20
 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny.
 2. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w godzinach 6.30-16.00  w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
 3. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorem przedszkola.

4.Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 1. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.

 

 • 21
 1. Przedszkole realizuje Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego. W ramowym rozkładzie dnia przewiduje się 5 godzin dziennie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Czas ten ustala organ prowadzący.  
 2. Przedszkole zapewnia wychowankom odpłatne wyżywienie.
 3.  Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych.
 4. Organ prowadzący przedszkole może zwolnić rodziców z całości lub części opłat,
  o których mowa w ust. 2:

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

 1. Czas pobytu dziecka w przedszkolu rodzice deklarują w momencie przyjęcia dziecka do przedszkola.
 • 22
 1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.
 2. Arkusz organizacji określa w szczególności:

1)   liczbę oddziałów;

2)   liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;

3)   tygodniowy wymiar zajęć religii, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego;

4)   czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;

5)   liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

6)    liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach;

7)   liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;

8)   ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. 
 2. Ze względów organizacyjnych rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady grupowania dzieci w oddziałach, w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych przedszkola oraz realizacji założeń programowych.

5.Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25.

 

 1. W przedszkolu zapewnia się opiekę i bezpieczeństwo dzieciom powierzając opiekę każdego oddziału:

1) jednemu nauczycielowi – w przypadku 5 godzinnego czasu pracy oddziału;

2) dwóm nauczycielom lub więcej – w przypadku powyżej 5 godzinnego czasu pracy.

 1. W grupie, oprócz nauczyciela, może być zatrudniony dodatkowo pracownik na stanowisku pomocy nauczyciela. Stanowisko takie zostaje zatwierdzone w arkuszu organizacji przedszkola
 2. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci dyrektor przedszkola i rada pedagogiczna mogą ustalić wewnętrznie inną organizację pracy oddziałów, kierując nauczycieli do wykonywania zadań dodatkowych w placówce w czasie przeznaczonym na pracę wychowawczo-dydaktyczną pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa dzieci.
 3. Godzina  zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.
 4. Czas prowadzonych zajęć dydaktycznych– , dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1) z dziećmi w wieku 3-4 lata – około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5-6 lata – około 30 minut.

 1. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, o ile nie zaistnieje obiektywna przesłanka do zmiany, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu od 3-6 lat.
 2. W czasie zajęć poza terenem przedszkola liczba osób sprawujących opiekę nad dziećmi uzależniona jest od rodzaju i organizacji wycieczki. Na jednego opiekuna nie może przypadać więcej niż 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów;
 3. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, który zawiera rozkład stałych godzin pracy i zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji i w porozumieniu z radą rodziców. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i edukacyjne, jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców. Ramowy rozkład dnia określa czas realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.
 4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb, możliwości psychofizycznych i zainteresowań dzieci. Rozkład dnia umieszcza się w dzienniku zajęć danej grupy i podaje do wiadomości rodziców.
 5. Do realizacji zadań statutowych przedszkole wykorzystuje:

1)      sale do zajęć dla poszczególnych oddziałów;

2)      łazienki dziecięce;

3)      szatnie dziecięce;

4)      salę wiejską;

5)      gabinety specjalistów (logopeda);

6)      ogród przedszkolny.

 1. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego, z niezbędnym wyposażeniem zapewniającym im bezpieczeństwo i rekreację. Zasady pobytu dzieci w ogrodzie określa regulamin placu zabaw wprowadzony zarządzeniem dyrektora przedszkola.
 2. Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa. Program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
 3. Przedszkole organizuje na terenie placówki koncerty muzyczne, inscenizacje teatralne, spotkania z twórcami kultury i sztuki.
 4. Dzieci rozwijają sprawność fizyczną poprzez zapewnienie im udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach zarówno w budynku przedszkolnym, jak i na świeżym powietrzu.

 

 • 23

Organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 1. Do przedszkola, na wniosek rodziców, mogą być przyjmowane dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Wychowankowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do indywidualnych  potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
 3. Dzieciom objętym kształceniem specjalnym, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, przedszkole zapewnia:

1)      pełną realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zajęcia indywidualne;

2)      odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne;

3)      integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

 

 • 24

Organizacja zajęć dodatkowych

 1. W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe dostępne dla każdego dziecka.
 2. Dyrektor powierza ich prowadzenie nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu albo zatrudnia innych nauczycieli, posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia danych zajęć.
 3. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 4. Zajęcia dodatkowe dla dzieci są finansowane z budżetu gminy i nie wiążą się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców.
 5. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci. 
 6. Nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe obowiązuje realizacja zadań określonych
  w zakresie obowiązków.
 7. Czas trwania zajęć wynosi 60 minut w zależności od grupy wiekowej.

 

Rozdział VI.

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 • 25

Nauczyciele

1.W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele posiadający kwalifikacje pedagogiczne  do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

 1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie
  z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora przedszkola programami wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 2. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i utrzymuje kontakt
  z jego rodzicem w celu:

1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;

2) włączania ich w działalność przedszkola.

 1. Do zadań nauczyciela przedszkola należy w szczególności:

1)      wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, kierowanie się w działaniu dobrem dziecka i poszanowaniem jego godności;

2)      planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej w powierzonym oddziale opartej na znajomości dziecka i zgodnej z programem wychowania w przedszkolu;

3)      prowadzenie obserwacji pedagogicznych umożliwiających poznanie i zaspokajanie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;

4)      prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza gotowości szkolnej) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej. Opracowanie analizy gotowości szkolnej ma celu gromadzenie informacji na temat rozwoju dziecka, które mogą pomóc:

 1. a) rodzicom w zorientowaniu się w poziomie przygotowania ich dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uzyskania informacji w jakich obszarach powinni  wesprzeć swoje  dziecko,
 2. b) nauczycielom w opracowaniu indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka w okresie poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole,
 3. c) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

5)      właściwa organizacja procesu dydaktycznego, stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania;

6)      troska i odpowiedzialność o bezpieczeństwo, życie i zdrowie dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;

7)      wybór i przedstawienie dyrektorowi przedszkola programu wychowania przedszkolnego do użytku lub opracowanie programu;

8)      współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną i logopedyczną;

9)      doskonalenie umiejętności pedagogicznych – systematyczne podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;

10)   organizacja i tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, dbałość o pomoce dydaktyczne, wyposażenie przedszkola i wystrój sali powierzonej opiece;

11)   rzetelne, systematyczne  przygotowywanie się do pracy z dziećmi;

12)  współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących rozwoju dziecka;

13)  organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualnych kontaktów;

14)  inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym
i kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym w tym imprez mających na celu promocję przedszkola;

15)  prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

16)  aktywny udział w życiu przedszkola, inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;

17)  przestrzeganie tajemnicy służbowej i dyscypliny pracy;

18)  przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

19)  wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami dyrektora przedszkola oraz uchwałami rady pedagogicznej;

20)  czynny udział w zebraniach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;

21)   udział w pracach zespołów zadaniowych powoływanych w celu badania i ewaluacji jakości pracy przedszkola;

22)  realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki.

 1. W przedszkolu za zgodą organu prowadzącego może być zatrudniony logopeda.
 2. Do zadań logopedy należy:

1)   obserwacja dzieci na tle grupy oraz prowadzenie pogłębionych badań indywidualnych w celach diagnostycznych;

2)        prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej;

3)        utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami dziecka wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie instruktażu rodzicom;

4)        współpraca z nauczycielami i udzielanie instruktażu dotyczącego prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych z dziećmi wymagającymi pomocy logopedycznej;

5)        kierowanie dzieci na badania specjalistyczne uzupełniające diagnozę;

6)        prowadzenie, zgodnie z przyjętym planem, ćwiczeń logopedycznych w grupach przedszkolnych;

7)        organizowanie działań wspierających rodziców i nauczycieli poprzez prowadzenie pogadanek, prelekcji, zajęć i rad szkoleniowych;

8)        prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami;

9)        opieka nad kącikiem logopedycznym.

 1. Logopeda prowadzi dziennik zajęć.
 2. Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz zasady prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.
 • 26

1.Nauczyciel w swojej pracy ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej, opiekuna stażu, doradcy metodycznego, a także wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji oświatowych i naukowych.

 1. Zasady etyki zawodowej, stosunek pracy, zasady wynagradzania oraz szczególne prawa i obowiązki nauczycieli określa ustawa Karta Nauczyciela i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
 2. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny(Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).
 3. Dyrektor przedszkola oraz organ prowadzący przedszkole z urzędu występują w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.
 • 27
 1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci w godzinach pracy przedszkola. Nauczyciel jest zobowiązany:

1)    przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia z zakresu bhp i ppoż., odbywać wymagane szkolenia;

2)    sprawdzać warunki prowadzenia zajęć z dziećmi w danym miejscu (sala, ogród, plac zabaw) przed rozpoczęciem tych zajęć; jeżeli warunki bezpieczeństwa nie są spełnione, nauczyciel ma obowiązek zawiadomić o tym dyrektora przedszkola; do czasu usunięcia zagrożenia nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;

3)    niezwłocznie przerwać zajęcia i wyprowadzić dzieci z zagrożonego miejsca, jeżeli zagrożenie powstanie lub ujawni się w trakcie zajęć;

4)    przestrzegać ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;

5)    dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu, usuwać
z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby zagrażać zdrowiu dzieci;

6)    udzielić dziecku pierwszej pomocy w przypadku urazu lub wystąpienia choroby;

7)    niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych;

8)    zgłaszać dyrektorowi przedszkola wszystkie wyjścia z dziećmi poza teren przedszkola;

9)    przestrzegać procedur obowiązujących w przedszkolu, a zwłaszcza procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w sytuacjach kryzysowych;

 1. Za organizację i zdrowie dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych odpowiadają osoby prowadzące te zajęcia.
 • 28
 1. 1. W przedszkolu może być utworzone stanowisko zastępcy dyrektora przedszkola. Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje dyrektor przedszkola, przy czym przy powołaniu musi uzyskać opinię rady pedagogicznej i organu prowadzącego.
 2. Zastępca dyrektora wykonuje zadania zgodnie z zakresem obowiązków ustalonym przez dyrektora przedszkola.

 

 • 29

 

 1. 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Zapewniają oni sprawne funkcjonowanie przedszkola jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu
  i jego otoczenia w czystości i porządku.
 2. Pracownicy obsługi w ramach swoich kompetencji włączani są w realizację zadań wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych realizowanych w przedszkolu a w szczególności dotyczących sprawowania opieki, bezpieczeństwa i zdrowia dzieci przebywających
  w przedszkolu.
 3. Pracownicy obsługi i administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
 4. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

2) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

3) przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku – wykonywanie

zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

4) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

5) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

6) uprzejme i życzliwe zachowanie w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

7) przestrzeganie zasad dyscypliny pracy; 

8) prowadzenie stosownej dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami;

9) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

10) składanie oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy przez pracowników na stanowiskach urzędniczych.

 1. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników obsługi i administracji oraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor placówki.
 2. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy ustawy - Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.

 

 • 30
 1. Pomoc nauczyciela współpracuje z nauczycielkami przydzielonej grupy.
 2. Pomoc nauczyciela zna i respektuje prawa dziecka.
 3. Do zadań pomocy nauczyciela należy:

1)      spełnianie czynności opiekuńczych w stosunku do dzieci: pomoc w rozbieraniu się i ubieraniu, pomoc przy zabiegach higienicznych i korzystaniu z toalety oraz w innych sytuacjach tego wymagających;

2)      współuczestniczenie w organizowaniu zabaw, zajęć w sali, w ogrodzie i poza terenem przedszkola;

3)      opieka nad dziećmi w czasie spacerów i wycieczek;

4)      udział w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych i w dekorowaniu sali;

5)      uzgadnianie z nauczycielem wszelkich podejmowanych działań na terenie grupy;

6)      unikanie wchodzenia w kompetencje nauczyciela w sprawach dotyczących wychowanków, dyskrecja i przestrzeganie ochrony prywatności dzieci i ich rodzin;

7)      dbałość o zabawki, gry, książki, pomoce dydaktyczne itp., w przydzielonej grupie;

8)      w razie potrzeby pełnienie dyżuru w szatni;

9)  utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń;

10)  przygotowanie sali do posiłków i oraz utrzymywanie jej w czystości;

11)  przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i ppoż.;

12)  wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora przedszkola lub nauczycielkę pracującą razem w grupie, wynikających z organizacji pracy przedszkola.

13)  Zastępstwo za nieobecnego pracownika, ustalone w zakresie obowiązków.

 

 • 31
 1. Pracownicy obsługi i administracji przedszkola są zobowiązani do:

1) jednakowego traktowania wszystkich dzieci i rodziców niezależnie od ich pochodzenia, stanu majątkowego, wyznania, statusu ekonomicznego itp.;

2) przestrzegania praw dziecka określonych w niniejszym statucie;

3) dbania o bezpieczeństwo wychowanków;

4) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i prawa pracy;

5) taktownego zachowania wobec przełożonych, innych pracowników placówki, wychowanków przedszkola i ich rodziców oraz interesantów;

6) współpracy z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci;

7) sumiennego wykonywania obowiązków służbowych;

8) troski o ład, porządek oraz mienie przedszkola.

 

Rozdział VII

Zasady odpłatności za przedszkole

 • 32
 1. Działalność przedszkola jest finansowana przez gminę Lubiszyn  oraz rodziców  – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
 2. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu poza czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego reguluje uchwała rady Uchwała nr ?
 3. Opłata za przedszkole składa się z dwóch części:

1)     opłaty za realizowane przez przedszkole świadczenia i usługi w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć;

2)      opłaty za wyżywienie.

 1. Odpłatność za realizowane świadczenia i usługi poza czasem przekraczającym czas bezpłatnych zajęć obowiązuje dzieci w wieku do lat 5.
 2. Wysokość opłaty o której mowa w ust.3 pkt 1 wynosi 1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.
 3. Wysokość opłaty za dany miesiąc ustala się jako iloczyn stawki godzinowej i liczby godzin świadczeń udzielonych dziecku w danym miesiącu przez przedszkole w czasie przekraczającym czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.  
 4. Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń udzielanych przez przedszkole prowadzona jest przez przedszkole na podstawie zapisów w dzienniku zajęć przedszkolnych prowadzonym przez wychowawcę oddziału.
 5. Opłatę za świadczenia wykraczające poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, wyliczaną przez intendentkę przedszkola, wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie do 15 dnia miesiąca, którego opłata dotyczy.
 6. Opłatę wnosi się przelewem na wskazany przez przedszkole numer rachunku bankowego.

 

 1. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien powiadomić przedszkole w celu zaprzestania naliczania odpłatności.
 2. Dzienna opłata wyżywienia dziecka w przedszkolu ustalana jest na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych. Wysokość opłaty za wyżywienie określa dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
 3. Opłatę za wyżywienie wyliczaną przez intendentkę przedszkola, wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie do 15 dnia miesiąca, którego opłata dotyczy.

19.Rodzice zobowiązani są do zgłoszenia absencji dziecka w pierwszym dniu nieobecności do godz.8.00.

 1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu powyżej dwóch dni zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa.

 

Rozdział VII

Prawa i obowiązki dzieci

 • 33
 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3. do 7. roku życia, czyli do momentu rozpoczęcia przez nie nauki szkolnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko w wieku 2,5 lat.
 2. Dziecko w wieku powyżej 7 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,
  a w szczególności prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, odpowiadającego potrzebom, zainteresowaniom i możliwościom psychofizycznym dzieci w wieku przedszkolnym;

2) szacunku dla swoich potrzeb;

3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

4) poszanowania godności osobistej i własności intelektualnej;

5) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

6) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, z poszanowaniem zdania innych;

7) rozwijania cech indywidualnych i postaw twórczych.

 1. W przedszkolu wspólnie z dziećmi ustalane są normy zachowania. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

1)    przestrzegania ustalonych zasad postępowania zgodnych z normami i wartościami

współżycia społecznego, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;

2)      traktowania z szacunkiem  i  życzliwością wszystkich rówieśników i osób dorosłych;

3)      aktywnego uczestniczenia w zajęciach i zabawach prowadzonych przez nauczycieli;

4)    słuchania i reagowania na polecenia nauczyciela;

5)    szanowania wytworów  pracy kolegów;

6)    szanowania sprzętów i zabawek znajdujących się w przedszkolu;

7)    dbania o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;

8)    sygnalizowania złego samopoczucia i potrzeb fizjologicznych.

 1. Dziecko może być objęte indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem  przedszkolnym, o którym mowa w § 18.
 2. Wychowankowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz jego możliwości psychofizycznych. Dostosowanie następuje  na podstawie opracowanego dla wychowanka indywidualnego programy edukacyjno-terapeutycznego, uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Za prawidłowość realizacji zadań, o których mowa w ust. 5 i 6, odpowiada dyrektor przedszkola.
 4. W zależności od rodzaju niepełnosprawności przedszkole zapewnia wychowankowi specjalistyczną pomoc i opiekę.
 • 34

Skreślenie dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola

1.Dyrektor przedszkola, w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję
o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w sytuacjach gdy:

1)       rodzice zalegają z odpłatnością za przedszkole powyżej dwóch okresów płatniczych;

2) absencja dziecka trwa ponad 1 miesiąc i jest nieusprawiedliwiona;

3) gdy zachowania dziecka, zagrażają jego bezpieczeństwu i innych wychowanków;

4)  rodzice dziecka nie przestrzegają postanowień niniejszego statutu.

 1. Dyrektor przedszkola po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. zwołuje zebranie rady pedagogicznej, którą zapoznaje z podjętymi działaniami ustalającymi  przyczyny skreślenia dziecka z listy.
 2. Rada pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu informacji może podjąć  uchwałę w danej sprawie, zgodnie ze swoim  regulaminem i wykonanie uchwały powierza dyrektorowi przedszkola.
 3. Dyrektor przedszkola wykonuje uchwałę rady pedagogicznej przez wydanie decyzji administracyjnej, którą doręcza rodzicom osobiście lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 4. Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora przedszkola do Kuratora Oświaty
  w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 5. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, które występują
  w sytuacjach wynikających z art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 • 35
 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników obsługi i administracji.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą zostać wprowadzone na podstawie uchwał rady pedagogicznej.
 3. Dla zapewnienia znajomości treści statutu, wszystkim zainteresowanym udostępniany jest  poprzez:

1) umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej przedszkola;

2) udostępnianie zainteresowanym przez dyrektora przedszkola.

 • 36
 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z aktualną instrukcją kancelaryjną i odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 • 37

Statut wchodzi w życie z dniem 24.11.2020r.

 

 

                                                                                  Dyrektor przedszkola