• Czcionka:
bawimy, uczymy, kształcimy

Wymagania edukacjne

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA 3-4 LATKÓW

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

Dziecko:

 • podaje swoje imię, nazwisko,
 • określa swoje cechy fizyczne: wiek, płeć, oczu się z innymi dziećmi,
 • określa swoje ulubione zajęcia zabawy,
 • ogląda siebie w lustrze,
 • korzysta z własnych zmysłów - rozpoznaje smak, zapach, słyszane dźwięki,
 • wskazuje części ciała i je nazywa,
 • ściąga i zakłada ubrania, buty, umieszcza je w wyznaczonym miejscu w szatni,
 • korzysta z toalety,
 • prawidłowo posługuje się łyżką widelcem,
 • wskazuje odpowiednie obrazki przedstawiające różne stany emocjonalne na kostce pantomimicznej, nazywa je: smutek, radość złość, zna przyczyny tych stanów,
 • współdecyduje o wyborze zabawek, zabaw,
 • zna i rozumie wybrane wartości moralne: dobro, zło, odwaga,
 • podaje informacje o imionach mamy, taty,
 • nazywa członków dalszej i bliższej rodziny,
 • pełni role społeczne w toku zabaw tematycznych,
 • dzieli się informacjami o ważnych wydarzeniach z życia rodziny,
 • uczestnicz w krótkich programach artystycznych,
 • wzajemnie okazuje uczucia wobec członków rodziny,
 • zna imiona i nazwiska dzieci z grupy,
 • przestrzega ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
 • nie przeszkadza innym w zabawie,
 • podejmuje próby wspólnych zabaw,
 • stosuje formy grzecznościowe wobec rówieśników i dorosłych w każdej sytuacji: w domu, przedszkolu, na ulicy,
 • mówi o swoich potrzebach,
 • odpowiada na pytania,
 • dzieli się swoimi przeżyciami,
 • bierze udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie,
 • składa ubranka przed i po leżakowaniu,
 • odkłada prace do swoich półek indywidualnych,
 • określa miejsce zamieszkania (miasto, wieś),
 • poznaje czynności jakie wykonują osoby w najbliższym otoczeniu.

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA-ZDROWOTNA

Dziecko:

 • nazywa wybrane części ciała,
 • rozumie schemat własnego ciała,
 • uczestniczy w zabawach ruchowych,
 • rozumie potrzebę zdrowego stylu żywienia (owoce, warzywa, nabiał, ograniczenie słodyczy),
 • rozumie potrzebę właściwego ubioru odpowiednio do pory roku,
 • rozumie potrzebę przebywania na świeżym powietrzu,
 • dba o higienę osobistą: mycie zębów, mycie rąk, korzystanie z toalety,
 • sygnalizuje złe samopoczucie,
 • bezpieczne korzysta z urządzeń na placach zabaw,
 • zaczyna się posługiwać się nożyczkami,
 • chodzi na paluszkach,
 • skacze na jednej nodze,
 • przez chwilę stoi na jednej nodze,
 • sprawnie sobie radzi z omijaniem przeszkód na drodze, nawet kiedy biegnie
 • kopie i rzuca piłkę,
 • jeździ na trzykołowym rowerku.

AKTYWNOŚĆ JĘZYKOWA

Dziecko:

 • sprawnie posługuje się mową, wypowiada się prostymi zdaniami,
 • oscyluje pomiędzy światem rzeczywistym i nierzeczywistym
 • ma bogatą wyobraźnię, może tworzyć, np.: niewidocznych przyjaciół
 • coraz więcej zapamiętuje
 • zaczyna dokonywać wyborów, w oparciu o przewidywanie konsekwencji, a nie o działanie,
 • chętnie słucha bajek, opowiadań
 • zapamiętuje krótkie teksty wierszy i piosenek,
 • potrafi dzielić wyrazy na sylaby,
 • potrafi mówić krótkie zdania i prowadzić krótką rozmowę,
 • większość tego, co mówi jest zrozumiałe,
 • rozróżnia, że coś jest takie same lub inne,
 • rozróżnia pojęcie teraźniejszości, przyszłości
 • układa proste puzzle, składa pocięte obrazki w całość wg podanego wzoru,
 • układa proste kompozycje z figur geometrycznych
 • w tym wieku fantazja miesza się z rzeczywistością i dziecko ma tendencje do nie rozróżniania tych dwóch obszarów

AKTYWNOŚĆ POZNAWCZA

Dziecko:

 • bierze udział w zabawach sprzyjających koncentracji uwagi i pamięci,
 • uczestniczy w zabawach twórczych,
 • rozwija myślenia poprzez: rozwiązywanie prostych zagadek, ustalanie kolejności zdarzeń, określanie przydatności nietypowych przedmiotów,
 • określa położenia przedmiotów w przestrzeni: na, pod, za, wysoko, nisko,
 • określa kierunków ruchu: do przodu, do tyłu, na dół, do góry, w bok,
 • dostrzega różnice i podobieństwa miedzy przedmiotami, obrazkami,
 • liczy z wymienianiem kolejnych liczebników, rozumie relacje miedzy liczbami,
 • liczy palce, przedmioty, okazy przyrodnicze,
 • używa określeń: wysoki, niski, długi, krótki
 • obserwuje środowisko przyrodnicze, dostrzega zmiany w przyrodzie w każdej z pór roku,
 • rozpoznaje i nazywa owoce i warzywa, przygotowanie się ludzi do zimy, prowadzenie hodowli roślin,
 • zna charakterystyczne zwyczaje zwierząt: odlot ptaków, zapadanie w sen zimowy,
 • poznaje zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla danej pory roku.

AKTYWNOŚĆ ARTYSTYCZNA

Dziecko:

 • słucha piosenek w wykonaniu n-la, odtwarzanych z płyt oraz słucha muzyki poważnej, filmowej,
 • współorganizuje kącik muzyczny i w umiejętny sposób korzysta z niego,
 • reaguje na zmiany tempa i dynamiki utworów,
 • rytmicznie porusza się przy muzyce,
 • śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego,
 • rysuje pastelami, kredkami ołówkowymi, świecowymi, maluje farbami plakatowymi, lepi z masy solnej, gliny, plasteliny,
 • współtworzy galerię własnych prac,
 • zna i nazywa kolory podstawowe,
 • konstruuje materiału konstrukcyjnego oraz z naturalnych materiałów (piasek śnieg),
 • poznaje wybrane urządzenia gospodarstwa domowego: mikser, sokowirówka,
 • ogląda książeczki, czasopisma umieszczone w kąciku książek,
 • uczestniczy w przedstawieniach teatralnych, projekcjach filmowych,
 • uczestniczy w zabawach naśladowczych, tworząc własne przedstawienia.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA 5-6 LATKÓWAktywność społeczna

Dziecko:

 • Zna swoje dane osobowe;
 • Swobodnie wypowiada się na temat swojej rodziny;
 • Zna zakres swoich obowiązków w domu rodzinnym;
 • Przejawia samodzielność w czynnościach samoobsługowych i organizowaniu swobodnej działalności stosownie do swoich możliwości rozwojowe;
 • Wykazuje inicjatywę w działaniu;
 • Uzasadnia swoje postępowanie;
 • Nazywa swoje emocje;
 • Umiejętnie pokonuje trudności, radzi sobie z porażkami i stresem;
 • Określa wartości na zasadzie przeciwieństw np. dobro i zło; próbuje uzasadnić swoje odczucia;
 • Zna zasady ustalone w przedszkolu, stara się ich przestrzegać;
 • Swobodnie porozumiewa się z dorosłymi osobami i rówieśnikami;
 • Określa odrębność innych względem siebie;
 • Jest zdolne do kompromisów;
 • Akceptuje zróżnicowane potrzeby fizyczne i intelektualne innych dzieci;
 • Chętnie podejmuje działania zbiorowe, czuje się współodpowiedzialne za uzyskany wynik;
 • Wykazuje zainteresowanie wiedzą o miejscu zamieszkania, Polsce, Unii Europejskiej, świecie i wszechświecie;
 • Pełni swoją rolę, jako dziecko, w życiu społecznym;
 • Dąży do organizowania i przekształcania rzeczywistości społeczno – kulturowej wg własnych pomysłów;

Aktywność językowa

Dziecko:

 • Przejawia wrażliwość słuchową;
 • Uważnie słucha rozmówcy;
 • Prawidłowo artykułuje głoski;
 • Swobodnie posługuje się mową dla wyrażania swoich myśli, potrzeb, stanów emocjonalnych w codziennych sytuacjach;
 • Formułuje zdania poprawne pod względem gramatycznym;
 • W toku komunikowania się z innymi stosuje pozawerbalne środki wyrazu;
 • Mówiąc przejawia postawę twórczą;
 • Chętnie korzysta z książek dla dzieci;
 • Zna nazwiska wybranych autorów i tytuły wybranych pozycji klasycznej literatury dziecięcej;
 • Recytuje z pamięci wiersze lub ich fragmenty;
 • Przejawia wrażliwość wzrokową;
 • Ma rozwinięty słuch fonematyczny;
 • Rozumie znaczenie znaków i symboli graficznych
 • Jest zainteresowane pisaniem
 • Dysponuje sprawnościami niezbędnymi do nauki pisania;
 • Rozumie istotę czytania i pisania, jako nośnika informacji;

Aktywność poznawcza

Dziecko:

 • Samodzielnie inicjuje zabawy zgodnie z własnymi pomysłami;
 • Twórczo podchodzi do problemów pojawiających się w zabawach;
 • Chętnie mówi o swoich zainteresowaniach;
 • Poznaje upodobania innych osób;
 • Korzysta w zabawach z pomysłów dzieci uzdolnionych;
 • Rozumie znaczenie poszczególnych zmysłów w poznawaniu otaczającej rzeczywistości;
 • Zna proste rymowanki, wiersze i piosenki z repertuaru dziecięcego, potrafi odtworzyć je z pamięci;
 • Jest skoncentrowane w toku zorganizowanych działań edukacyjnych;
 • Dokonuje analizy, syntezy, porównania i klasyfikacji spostrzeganych przedmiotów;
 • Poszukuje odpowiedzi na nurtujące je pytania, problemy;
 • Z łatwością rozwiązuje proste zagadki logiczne
 • Dostrzega zależność między skutkiem a przyczyną;
 • Zna części ciała, poprawnie je nazywa
 • Posługuje się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni;
 • Rozumie podstawowe określenia czasu;
 • Prawidłowo posługuje się liczebnikami;
 • Wykorzystuje w zabawach figury geometryczne;
 • Dokonuje porównań miary i masy przedmiotów oraz objętości cieczy;
 • Dostrzega zmiany dokonujące się w przyrodzie, słownie je określa;
 • Rozpoznaje i poprawnie nazywa często spotykane zwierzęta i rośliny;
 • Rozpoznaje zwierzęta niedostępne bezpośredniej obserwacji;
 • Nazywa podstawowe zjawiska z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej;
 • Zna główne zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, rozumie konieczność jego ochrony;

Aktywność artystyczna

Dziecko:

 • Chętnie słucha muzyki, śpiewa znane mu piosenki
 • Z radością uczestniczy w zabawach muzyczno – ruchowych
 • Wyraża swoje potrzeby, emocje, uzdolnienia podczas śpiewu, tańca, gry na instrumentach
 • Jest wrażliwe na piękno otaczającej je rzeczywistości
 • Chętnie podejmuje działalność plastyczno – konstrukcyjną, w której przejawia swoje upodobania;
 • Podejmuje działania niestandardowe dla osiągnięcia zamierzonego celu w działalności plastyczno – konstrukcyjnej;
 • Rozumie znaczenie literatury w życiu człowieka;
 • Wyraża własne refleksje na temat obejrzanych przedstawień teatralnych i filmów;
 • Chętnie bierze udział w organizowaniu przedstawień teatralnych, podczas których wyraża siebie w roli aktora;
 • Przejawia zachowania niekonwencjonalne w czasie wykonywania zadań o charakterze otwartym, wymagających postawy twórczej;
 • Chętnie uczestniczy w zabawach konstrukcyjno – technicznych;
 • Zna podstawowe zasady korzystania z wybranych urządzeń technicznych;
 • Rozumie znaczenie techniki dla rozwoju człowieka;
 • Posługuje się podstawowymi terminami z dziedziny sztuki;
 • Wypowiada się na temat własnych upodobań artystycznych;
 • Dba o rozwój własnych zainteresowań z wybranej dziedziny sztuki;

Aktywność ruchowa i zdrowotna

Dziecko:

 • Chętnie uczestniczy w zabawach, grach i zajęciach ruchowych;
 • Zna nazwy części ciała (także niektórych organów wewnętrznych) i je stosuje;
 • Wymienia różnice w wyglądzie człowieka, zmieniające się pod wpływem wieku;
 • Rozumie potrzebę ruchu dla prawidłowego funkcjonowania organizmu;
 • Przestrzega zasad obowiązujących w zabawach i grach ruchowych;
 • Rozumie zasady sportowej rywalizacji;
 • Sygnalizuje potrzebę odpoczynku, kiedy jest zmęczone;
 • Zna zasady dbałości o zdrowie, przestrzega ich;
 • Rozumie potrzebę dbałości o bezpieczne, sprzyjające zdrowiu otoczenie;
 • Wie, co może zagrażać zdrowiu i życiu człowieka;
 • Określa swoje samopoczucie;
 • Jest wrażliwe na problemy ludzi niepełnosprawnych fizycznie, chorych i cierpiących;