• Czcionka:
bawimy, uczymy, kształcimy

Koncepcja Pracy Przedszkola w Lubiszynie

I. Przedszkole w Lubiszynie z oddziałem w Baczynie, to:

Nowy budynek przedszkola w Lubiszynie, który oddany został do użytku w 2009 roku, a w Baczynie w 2010 roku. Są to nowoczesne, parterowe obiekty posiadające w otoczeniu duże place zabaw dla dzieci. Przywiązujemy uwagę do estetycznego wystroju wnętrza pomieszczeń oraz otoczenia placówki. Sale zajęć są przestronne, widne, z węzłami sanitarnym, doskonale wyposażone we wszelkie potrzebne pomoce dydaktyczne, zabawki, kąciki zabaw, sprzęt audiowizualny, meble dostosowane do wieku dzieci. Z dwóch sal jest wyjście na taras i podwórko przedszkolne. Do organizacji imprez środowiskowych dla większej liczby uczestników także korzystamy z sal wiejskich. Dzieci mogą się bezpiecznie i spokojnie bawić w przestronnym ogrodzie przedszkolnym w otoczeniu zieleni. Przedszkolna kuchnia przygotowuje smaczne, urozmaicone, zdrowe i zbilansowane posiłki.<br/ ><br/ > Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, pozostały czas przebywania dzieci w placówce jest odpłatny, a wysokość opłaty regulują odrębne przepisy.<br/ ><br/ > W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz oddany dzieciom personel administracyjno-obsługowy. Wszyscy pracownicy przedszkola dostrzegają znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektywności w indywidualnym rozwoju dziecka.<br/ ><br/ > Zaangażowanie kadry pedagogicznej i personelu przedszkola umożliwia ciągły rozwój placówki i wypracowanie strategii jej działania na miarę Twórczego Przedszkola XXI wieku.<br/ >

II. Wizja placówki

Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku.<br/ > Miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata.<br/ > Gwarancja sukcesu na starcie w dorosłość.<br/ >

III. Misja placówki

Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier. Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie z sobą i środowiskiem.3Nasze przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny – dzieci chętnie do nas przychodzą i znakomicie się tu czują.<br/ ><br/ > Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w bogato wyposażonym, estetycznym i bezpiecznym otoczeniu.<br/ ><br/ > Nasze przedszkole zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka.<br/ ><br/ > Pragniemy, aby:

 • Dziecko w naszym przedszkolu:
  • czuło się bezpiecznie, jest optymistyczne, wesołe, otwarte,
  • było akceptowane takie, jakie jest,
  • miało możliwość indywidualnego rozwoju i osiągało sukcesy,
  • było ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmowało nowe wyzwania,
  • uczyło się dostrzegać swoje mocne strony, budowało pozytywny obraz samego siebie,
  • uczyło się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi,
  • poznawało swoje prawa i obowiązki,
  • osiągało dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole.
 • Rodzice w naszym przedszkolu:
  • otrzymywali rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka,
  • współpracowali z nauczycielami,
  • otrzymywali pomoc specjalistów,
  • wyrażali swoją opinię i oceniali pracę przedszkola,
  • aktywnie uczestniczyli w życiu przedszkola,
  • byli partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.
 • Nauczyciele w naszym przedszkolu:
  • byli aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola, dyspozycyjni i taktowni,
  • wspierali rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój,
  • współpracowali z zespołem, rodzicami i środowiskiem lokalnym,
  • pozyskiwali rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukiwali partnerów i przyjaciół przedszkola,
  • aktywnie realizowali zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki,
  • stosowali nowoczesne metody pracy, tworzyli i realizowali własne programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola,
  • doskonalili swoją wiedzę i umiejętności, podnosili kwalifikacje zawodowe,
  • wzbogacali warsztat pracy, dzielili się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, monitorowali efektywność własnej pracy.

<br/ >

IV. Cele i zadania

 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola
  • Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
  • Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie.
  • Realizowany jest program wychowawczy uwzględniający system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
 2. Procesy zachodzące w przedszkolu
  • Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwości realizacji własnych pasji, zainteresowań poprzez zajęcia dodatkowe.
  • Przedszkole prowadzi obserwacje pedagogiczną wychowanków oraz diagnozę pedagogiczną. Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.
 3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
  • Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku.
  • W przedszkolu wypracowane zostały zasady działania w zakresie współpracy z rodzicami i wzmacniania ich ról.
  • Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji.
  • Działalność przedszkola promowana jest w środowisku.
 4. Zarządzanie przedszkolem
  • Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.
  • Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi.
  • Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu i wypoczynkowi.

V. Kierunki realizacji koncepcji pracy

 • Promocja zdrowia i ekologia.
 • Rozwijanie uzdolnień.
 • Edukacja przez sztukę.
 • Wykorzystywanie nowoczesnych metod i środków edukacji.

VI. Wskaźniki efektywności koncepcji

 • poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie i innowacyjne,
 • wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci,
 • wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole,
 • zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem,
 • zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o działalności przedszkola,
 • zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole,
 • upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku,
 • prowadzenie skutecznej polityki kadrowej,
 • wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku,
 • stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne, multimedia.

VII. Model absolwenta

Nasz absolwent:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, rozwija swoje talenty,
 • jest aktywny, samodzielny, twórczy i otwarty,
 • jest wrażliwy estetycznie, zna zasady kultury, normy współżycia społecznego i zachowania,
 • ma pozytywny obraz własnego „ja”,
 • umie wyrażać i kontrolować swoje emocje, umie radzić sobie w sytuacjach trudnych,
 • stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,
 • odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektuje ich prawa,
 • ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

VIII. Elementy składowe koncepcji

Niniejsza koncepcja pracy ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności. Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców. Pragniemy wychować człowieka twórczego, optymistę, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować w środowisku lokalnym osiągnięcia przedszkola i naszych wychowanków a także wychowanie przedszkolne i jego znaczenie, doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.

Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w programach wspomagających działania wychowawczo-dydaktyczne:

 • Programie adaptacyjnym.
 • Programie wychowawczym.
 • Programie wychowania zdrowotnego.
 • Programie profilaktyki.
 • Programie współpracy z rodzicami i środowiskiem.


Koncepcja przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.